วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2556

แบบทดสอบ เรื่อง อาเซียน

1. 5 ประเทศผู้ก่อตั้งอาเซียนได้เเก่ข้อใด ?
ก. มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์*            ข. มาเลเซีย พม่า ไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์
ค. มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม        ง. อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ติมอร์ พม่า ไทย

2 . รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยในตอนลงนามปฏิญญาอาเซียนคือใคร ?
ก. จอมพลถนอม กิตติขจร                                         ข. นายปองพล อดิเรกสาร
ค. พันเอก (พิเศษ)ดร.ถนัด คอมันตร์*                           ง. พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์

3. การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามเมื่อใด ?
ก. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510*                             ข. เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2508
ค. เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2512                             ง. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2510

4. การลงนามปฏิญญาอาเซียนลงนามที่ใด ?
ก. พระราชวังจันทรเกษม                                          ข. พระบรมมหาราชวัง
ค. พระราชวังสราญรมย์*                                           ง. พระราชวังดุสิต

5. สมาชิกอีก 5 ประเทศได้เเก่ข้อใด ?
ก. เวียดนาม จีน พม่า ลาว ติมอร์                                 ข. เวียดนาม พม่า ลาว บรูไน กัมพูชา*
ค. เวียดนาม พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้                  ง. พม่า ลาว อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ไทย

6. สีบนพื้นธงอาเซียนมีกี่สี ?
ก. 3 สี                                                                ข. 4 สี*
ค. 5 สี                                                                ง. 6 สี

7 . สัญลักษณ์ของอาเซียนคือข้อใด ?
ก. รวงข้าว 10 ต้น*                                                 ข. มัดหญ้า 10 ต้น
ค. ฝ้าย 10 ต้น                                                      ง. มัดผักตบชวา 10 ต้น

8. AFTA คืออะไร ?
ก. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ                                     ข. ความร่วมมือทางด้านอุตสาหกรรม
ค. เขตการค้าเสรี*                                                  ง. เขตการลงทุนอาเซียน

9. AFTA ย่อมาจากอะไร ?
ก. ASEAN Free Trade Area.*                                  ข. ASEAN Free Tride Area.
ค. ASEAN Vision 2020                                           ง. ASEAN Troika.

10. ใครเป็นผู้เสนอให้ก่อตั้ง AFTA ?
ก. ปรีดี พนมยงค์ (หลวงประดิษฐ์มนูธรรม)                      ข. หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช
ค. จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์                                         ง. นายอานันท์ ปันยารชุน*

11. ข้อใดหมายถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ?
ก. ASEAN Comminity.                                           ข. ASEAN Political Security Comminity.
ค. ASEAN Economic Community*                            ง. ASEAN Socio-Cultural Comminity.

12. สำนักเลขาธิการอาเซียนอยู่ที่ใด ?
ก. กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย*                            ข. บันดาร์เสรีเบกาวาน ประเทศบรูไน
ค. เวียงจันทน์ ประเทศลาว                                        ง. พนมเปญ ประเทศกัมพูชา

13. เลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันคือใคร ?
ก. Umarjadi Notowijono                                        ข. สุรินทร์ พิศสุวรรณ*
ค. Roderick Yong                                                 ง. Narciso G. Reyes14. การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 20 ประชุมที่ประเทศใด ?
ก. ประเทศอินโดนีเซีย                                             ข. ประเทศลาว
ค. ประเทศกัมพูชา*                                                ง. ประเทศสิงคโปร์

15. ชื่อย่อของ เขตการลงทุนอาเซียน คือข้อใด
ก. AIA*                                                              ข. IAI
ค. AEC                                                               ง. ARF