วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

เฉลยข้อสอบปลายภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์2

 

เฉลยข้อสอบปลายภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์2

http://www.thaitestonline.com

เฉลยแบบทดสอบ
#####เฉลยของข้อสอบคือข้อที่เป็นตัวหนา#####
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
1. ถ้ากระแสอิมิเตอร์มีค่า 10 mA กระแสคอลเลคเตอร์มีค่า 9mA ค่าแอลฟ่าของทรานซิสเตอร์มีค่าเท่าใด 
ก. 0.9999
ข. 0.999
ค. 0.99
ง. 0.9 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
2. ถ้าเบต้าของทรานซิสเตอร์มีค่า 100 กระแสที่ขาเบสมีค่า 10 µA กระแสคอลเลคเตอร์มีค่าเท่าใด 
ก. 1 mA
ข. 10 mA
ค. 100 mA
ง. 1000 mA 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
3. ข้อใดไม่ใช่การต่อแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วเพื่อให้ทรานซิสเตอร์ทำงาน 
ก. บริเวณคัตออฟ
ข. บริเวณแอกทีฟ
ค. บริเวณอิ่มตัว
ง. บริเวณปลอดพาหะ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
4. ในวงจรขยายอิมิเตอร์ร่วมสัญญาณเอาต์พุตควรจะเป็นลักษณะใด 
ก. ลดลงเพราะได้แรงดันไบแอสย้นกลับ
ข. มีเฟสเหมือนอินพุต
ค. ไม่เปลี่ยนแปลง
ง. เฟสตรงข้ามอินพุต 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
5. ข้อใดไม่ใช่กราฟคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ 
ก. กราฟคอลเลคเตอร์
ข. กราฟเบส
ค. กราฟเบตา
ง. กราฟอัลฟา 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
6. ค่าบีต้าของไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์จะแทนด้วยอะไร 
ก. กระแสไบแอส/กระแสคอลเลคเตอร์
ข. กระแสคอลเลคเตอร์/กระแสไบแอส
ค. กระแสคอลเลคเตอร์/กระแสอิมิเตอร์
ง. กระแสอิมิเตอร์/กระแสเบส 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
7. ข้อใดเป็นขาการใช้งานของทรานซิสเตอร์แบบสองรอยต่อ 
ก. คอลเลคเตอร์,เบส,เกรด
ข. คอลเลคเตอร์,อิมิเตอร์,เกรด
ค. คอลเลคเตอร์,เบส,อิมิเตอร์
ง. เบส,ซอร์ส,เกรด 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
8. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำพี 
ก. มีประจุมากกว่าอิเล็กตรอน
ข. เกิดจากสารในหมู่ 4 รวมตัวกับสารในหมู่ 5
ค. สารที่ใช้เติมลงไปในสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ คือโบรอน
ง. พันธะที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันเรียกว่าพันธะโควาเลนส์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
9. ข้อใดต่อไปนี้ไม่่ใช่พื้นฐานของวงจรขยายสัญญาณ 
ก. วงจรขยายสัญญาณแบบร่วม
ข. วงจรขยายสัญญาณแบบอิมิเตอร์ร่วม
ค. วงจรขยายสัญญาณแบบคอลเลคเตอร์ร่วม
ง. วงจรขยายสัญญาณหลายภาค 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
10. ทานซิสเตอร์ชนิดหนึ่งมีค่าแอลฟ่า 0.99 กระแสคอลเลคเตอร์มีค่า 1 mA กระแสอิมิเตอร์มีค่าเท่าใด 
ก. 1.001mA
ข. 10.010mA
ค. 100.10mA
ง. 1001mA 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
11. การทำงานในย่านขยายสัญญาณแบบเชิงเส้นของทรานซิสเตอร์คือข้อใด 
ก. การทำงานระหว่างจุดคัตออฟถึงจุดทำงาน
ข. การทำงานระหว่างจุดคัตออฟถึงจุดขยายสัญญาณ
ค. การทำงานระหว่างจุดขยายสัญญาณถึงศูนย์
ง. การทำงานระหว่างจุดอิ่มตัวจนถึงจุดคัตออฟ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
12. ข้อใดเป็นสารกึ่งตัวนำบริสุทธิ์ 
ก. ฟอสฟอรัส,โปรตัสเซียม
ข. โซเเดียมคลอไรด์,โปรตัสเซี่ยมซัลเฟต
ค. แมกนเซี่ยมซัลเฟต,ฟูออไรด์
ง. โปรตัสเซี่ยมไฮดรอกไซด์,ซิงค์ซัลเฟต 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
13. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวงจรขยายแบบเบสร่วม 
ก. วงจรขยายเบสร่วมมีอัตราขยายกระแสต่ำมาก
ข. ความต้านทานอินพุตและเอาต์พุตสูง
ค. นิยมใช้งานในวงจรขยายย่านความถี่สูง
ง. มีตัวเก็บประจุเชื่อมต่อ C₁ ต่อทางอินพุตแและ C₂ ต่อทางเอาต์พุต 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
14. ข้อใดไม่ใช่วงจรขยายของทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ 
ก. วงจรขยายแบบเบสร่วม
ข. วงจรขยายสัญญาณแบบอิมิเตอร์ร่วม
ค. วงจรไบแอสคงที่
ง. วงจรขยายแบบเกตร่วม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
15. ข้อใดไม่ใช่วงจรขยายทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อ 
ก. วงจรขยายแบบเบสร่วม
ข. วงจรขยายแบบอิมิเตอร์ร่วม
ค. วงจรไบแอสคงที่
ง. วงจรขยายแบบเกตร่วม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
16. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. วงจรไบแอสอิมิเตอร์มีเสถียรภาพดีกว่าวงจรไบแอส
ข. อุณหภูมิไม่มีผลต่อทรานซิสเตอร์
ค. การไบแอสอิมิเตอร์ใช้แหล่งจ่ายไฟเพียงแหล่งจ่ายเดียว
ง. การวิเคราะห์วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดันใช้กฎของนอร์ตัน 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
17. ในวงจรขยายอิมิเตอร์ร่วมสัญญาณเอาต์พุตควรจะเป็นลักษณะใด 
ก. ลดลงเพราะได้แรงดันไบแอสย้อนกลับ
ข. มีเฟสเหมือนอินพุต
ค. ไม่เปลี่ยนแปลง
ง. เฟสตรงข้ามอินพุต 180 องศา 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
18. กราฟคุณสมบัติของทรานซิสเตอร์ข้อใดที่มีลักษณะกราฟคล้ายกับไดโอด 
ก. กราฟคอลเลคเตอร์
ข. กราฟเบส
ค. กราฟเบตา
ง. กราฟอัลฟา 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
19. ขาของทรานซิสเตอร์ชนิดสองรอยต่อได้แก่ 
ก. Base,Collector,Drain
ข. Base,Collector,Source
ค. Base,Collector,Emitter
ง. Base,Gatehttps://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
20. ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของความเพี้ยนของสัญญาณขาออกของวงจรขยายสัญญาณ 
ก. จุดทำงานอยู่ใกล้จุดอิ่มตัว
ข. ป้อนสัญญาณอินพุตมากเกินขอบเขต
ค. จุดทำงานอยู่ใกล้จุดคัตออฟ
ง. จุดทำงานอยู่กลางเส้นโหลดไฟตรง 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
21. ไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์มักนิยมให้ไบแอสอย่างไร 
ก. อิมิเตอร์เบสให้ฟอร์เวิร์ดไบแอส และคอลเลคเตอร์เบสให้ฟอร์เวิร์ดไบแอสเช่นกัน
ข. อิมิเตอร์เบสไบแอสย้อนกลับ และคอลเลคเตอร์เบสให้ฟอร์เวิร์ดไบแอสเช่นกัน
ค. อิมิเตอร์เบสให้ฟอร์เวิร์ดไบแอส และคอลเลคเตอร์เบสไบแอสย้อนกลับ
ง. อิมิเตอร์เบสไบแอสย้อนกลับ และคอลเลคเตอร์ไบแอสย้อนกลับ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
22. การไบอัสคืออะไร 
ก. การจ่ายแรงดันไฟกับวงจร
ข. การเพิ่มค่ากระแสในวงจร
ค. การขยายแรงดันในวงจร
ง. การลดแรงดันในวงจร 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
23. ข้อใดคืออุปกรณ์สารกึ่งตัวนำชนิด 2 รอยต่อ 
ก. ทรานซิสเตอร์
ข. ไดโอด
ค. เอสพีอาร์
ง. วงจรรวม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
24. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เบอร์ของไอซีออปแอมป์ 
ก. HA741
ข. LM741
ค. LM324
ง. 2N2222 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
25. สารในข้อใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก 
ก. ทองคำ,เงิน
ข. ทองแดง,อะลูมิเนียม
ค. เหล็ก,สังกะสี
ง. ซิลิคอน,เจอร์มาเนียม 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
26. ค่าของอัตราขยายกระแส หรือ แอลฟามีค่าประมาณเท่าใด 
ก. 0.49 - 0.59
ข. 0.99 - 0.999
ค. 1 - 10
ง. 10 - 100 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
27. เฟสของวงจรขยายแบบอิมิเตอร์ร่วมคือข้อใด 
ก. ไม่กลับเฟส
ข. กลับเฟส 180°
ค. เหมือนอินพุต
ง. กลับเฟส 90° 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
28. บริเวณที่ไม่มีประจุไฟฟ้าปรากฎอยู่ที่บริเวณรอยต่อพีเอ็นของทรานซิสเตอร์นี้เรียกว่า 
ก. บริเวณรอยต่อพีเอ็น
ข. บริเวณปลอดพาหะ
ค. บริเวณทำงาน
ง. บริเวณอิ่มตัว 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
29. วงจรไบแอสทรานซิสเตอร์ในข้อใดมีเสถียรภาพของวงจรดีที่สุด 
ก. วงจรป้อนกลับคอลเลคเตอร์
ข. วงจรไบแอสคงคงที่
ค. วงจรไบแอสอิมิเตอร์
ง. วงจรคอลเลคเตอร์ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
30. ทรานซิสเตอร์ชนิดใดที่ใช้ในวงจรขยายความถี่สูง 
ก. ทรานซิสเตอร์กำลัง
ข. ทรานซิสเตอร์เอนกประสงค์
ค. ทรานซิสเตอร์ขนาดเล็ก
ง. ทรานซิสเตอร์อาร์เอฟ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
31. อิเล็กตรอนที่อยู่ภายนอกชั้นของอิเล็กตรอนเรียกว่าอะไร 
ก. ไอออน
ข. แอ๊คเซพเตอร์
ค. วาเลนซ์อิเล็กตรอน
ง. สเดบิไลซ์อิเล็กตรอน 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
32. ข้อใดไม่ใช่วงจรขยายสัญญาณ 
ก. วงจรขยายสัญญาณ Class A
ข. วงจรขยายสัญญาณ Class B
ค. วงจรขยายสัญญาณ Class C
ง. วงจขยายสัญญาณ Class E 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
33. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติทรานซิสเตอร์กำลัง 
ก. ทำงานเป็นสวิตซ์
ข. ทนต่อกระแสคอลเลคเตอร์ได้น้อยกว่า 1 A
ค. มีแผ่นระบายความร้อนให้ทรานซิสเตอร์
ง. ตัวถังเป็นโลหะ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
34. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่เบอร์ของไอซีออปแอมป์ 
ก. HA741
ข. LM741
ค. LM324
ง. 2N2222 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
35. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของทรานซิสเตอร์ 
ก. ขยายสัญญาณ
ข. กรองกระแส
ค. เป็นสวิตซ์
ง. คงค่าแรงดันไฟฟ้า 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
36. ข้อใดคือวงจรไบแอสอิมิเตอร์สเตบิไลซ์ 
ก. เป็นงวงจรไบแอสคงที่ที่มีตัวต้านทานเบสเพิ่มเข้าที่ขั้ว B
ข. เป็นวงจรไบแอสคงที่ที่มีตัวต้านทานคอลเลคเตอร์เพิ่มเข้าที่ขั้วC
ค. เป็นวงจรไบแอสคงที่ที่มีตัวต้านทานอิมิเตอร์ต่อเพิ่มเข้าเข้าที่ขั้วE
ง. เป็นวงจรไบแอสทีที่ที่มีตัวต้านทานเดรนต่อเพิ่มเข้าที่ขั้วเกท 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
37. ค่าอัลฟ่าของไบโพลาร์ทรานซิสเตอร์จะแทนด้วยค่าอะไร 
ก. กระแสไบแอส/กระแสคอลเลคเตอร์
ข. กระแสคอลเลคเตอร์/กระแสเบส
ค. กระแสคอลเลคเตอร์/กระแสอิมิเตอร์
ง. กระแสอิมิเตอร์/กระแสเบส 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
38. ทรานซิสเตอร์จะทำงานในการขยายสัญญาณเมื่ออยู่ในย่านใด 
ก. ทำงานในบริเวณตัด
ข. ทำงานในบริเวณอิ่มตัว
ค. ทำงานในบริเวณแอกทีฟ
ง. เป็นสวิตซ์ระหว่างบริเวณอิ่มตัวและตัด 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
39. ทรานซิสเตอร์เบอร์ใดต่อไปนี้ไม่ได้ใช้งานทั่วไป 
ก. BC108,BC182
ข. BFY51,BC739
ค. 2N3055,TIP41
ง. BC179,BC477 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
40. การทำงานในบริเวณอิ่มตัวของทรานซิสเตอร์คือข้อใด 
ก. บริเวณที่ทรานซิสเตอร์ไม่สามารถขยายสัญญาณได้มากกว่ากระแสคอลลคเตอร์สูงสุด
ข. บริเวณที่ทรานซิสเตอรไม่สามารถขยายสัญญาณได้มากกว่ากระแสเบสสูงสุด
ค. บริเวณที่ทรานซิสเตอรไม่สามารถขยายสัญญาณได้มากกว่ากระแสอิมิเตอร์
ง. บริเวณที่ทรานซิสเตอรไม่สามารถขยายสัญญาณได้มากกว่ากระแสเดรนสูงสุด 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
41. ถ้าเบต้าของทรานซิสเตอร์มีค่า 100 กระแสที่ขาเบสมีค่า 10 µA กระแสคอลเลคเตอร์มีค่าเท่าใด 
ก. 1 mA
ข. 10 mA
ค. 100 mA
ง. 1000 mA 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
42. ในวงจรขยายอิมิเตอร์ร่วมสัญญาณเอาต์พุตควรจะเป็นลักษณะใด 
ก. ลดลงเพราะได้แรงดันไบแอสย้นกลับ
ข. มีเฟสเหมือนอินพุต
ค. ไม่เปลี่ยนแปลง
ง. เฟสตรงข้ามอินพุต 180 องศา 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
43. ทางเดินของจุดทำงานของทรานซิสเตอร์เรียกว่าอะไร 
ก. เส้นโหลดไฟตรง
ข. เส้นโหลดไฟสลับ
ค. เส้นกราฟคุณสมบัติ
ง. เส้นกราฟเบส 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
44. วงจรในข้อใดที่ค่าเบตาไม่มีผลต่วงจร 
ก. วงจรไบแอสอิมิเตอร์
ข. วงจรไบแอสคงที่
ค. วงจรคอลเลคเตอร์ร่วม
ง. วงจรไบแอสแบบแบ่งแรงดัน 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
45. ขบวนการที่ทำให้สารไม่บริสุทธิ์โดยการเติมสารเจือปนลงไปในผลึกของสารกึ่งตัวนำที่บริสุทธิ์เรียกว่าอะไร 
ก. หลอมละลาย
ข. ผสม
ค. การโด๊ป
ง. การแพร่ 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/
<คลิกดูคำเฉลยได้ที่เว็บไทยเทสออนไลน์> 
46. กระแสไบแอสของทรานซิสเตอร์มีค่า 100 ไมโครแอมแปร์ และกระแสคอลเลคเตอร์เป็น 10 mA ค่าของบีต้าจะอยู่ในค่าใด 
ก. 1
ข. 10
ค. 100
ง. 1000 
https://www.facebook.com/groups/878173785622766/

http://www.thaitestonline.com


© 2014 - 2020 Thaitestonline.com  
All rights reserved.
www.Stats.in.th

เว็บไซต์ในเครือ
ไทยข้อสอบ | รวมข้อสอบ | ไทยเทสออนไลน์ | ข้อสอบครูผู้ช่วย

กลุ่ม Facebook แจกข้อสอบ

กลุ่มแนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ทุกเอก ประจำปี 2557
แนวข้อสอบพร้อมเฉลย การทำใบขับขี่ 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ สื่อการสอน เกร็ดความรู้0

ครูธนัชชา โพธิกุล
ผู้จัดทำเว็บไซต์ไทยเทสออนไลน์
FB: Sudhiruk Srisawad
Email : atcomink@hotmail.com